Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt 1.7.2022, og RadøyGruppen AS faller innenfor lovens virkeområde.
Lovens formål er å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd.

For RadøyGruppen as betyr dette at vi skal:

a) Holde orden i eget hus
b) Gå dypere inn i våre forsyningskjeder, og stille mer spesifikke krav til leverandørene enn før.

Vi har tidligere innarbeidet systemer for slike undersøkelser, forskjellen nå er at den nye loven skjerper kravene. Det som tidligere har hatt litt frivillig karakter i form av internasjonale standarder, er nå blitt til lovbestemmelser.

Denne Aktsomhetsanalysen er utført ihht. Forbrukertilsynets veiledninger. I veiledningen påpekes det at dette er et langsiktig arbeid, der det skal drives kontinuerlig forbedring.. Flere aktører i leverandørkjeden er uvant med terminologi og tankesett som kreves for denne type analyse, og det vil være stort press for enkelte leverandører når loven trer i kraft ift å besvare denne type henvendelser.

RadøyGruppen AS har valgt en tilnærming der vi prioriterer tre områder for Aktsomhetsvurdering:

– Interne forhold
– Råvareleverandører
– Personell-leverandører

Overordnet viser vurderingen at:

INTERNT: Vi har gode systemer internt, og så lenge disse etterleves er risikoen liten for menneskerettighetsbrudd. Etterlevelsen kontrolleres årlig av Det Norske Veritas. I tillegg har vi flere kontrollorganer internt – med ansattes representanter inkludert – som ivaretar de ansattes interesser. Kundene følger også nøye opp gjennom sine kvalifikasjonskrav og inspeksjoner på stedet, for at vi i et hele tatt skal få beholde vår posisjon som leverandør.

LEVERANDØRER: Vi har en leverandørkjede for råvarer og innleiepersonell der vi ser at alle spurte gir egenerklæring på at de har anstendige arbeidsforhold og kontroll med at det ikke skjer menneskerettighetsbrudd i deres leverandørkjede(r).

Det videre arbeid i 2023/2024:

• Vi opprettholder, drifter og videreutvikler dagens intern systemer i samarbeid med ansattes representanter.

Vi vil prioritere å innhente egenerklæringer fra et enda videre utvalg i vår leverandørmasse. Vi vil også inkludere Aktsomhetsvurderingens elementer i våre eksterne revisjoner av leverandører, for å verifisere deres egenvurderinger.